Tournament 54  -  Round 10

Round Dates: Oct 16 - Oct 23 2012  -  Page updated: Oct 23, 17:16 (ICC)
Mountain U2200Arbor U2000Aquatic U1800Erg U1600Planetary U1400Galactic U1200
Mountain PlayoffsArbor PlayoffsAquatic PlayoffsErg PlayoffsPlanetary PlayoffsGalactic Playoffs
Mountain Playoffs Division   Mountain U2200 Section
Division TD - DarkFlow  Section TD - cysk
Round 10
RedDeMate A 2:2 Golden Pawns A  
 Morovon232401 White1/2  gareth2390 Black
 MikeA2216 Blacki:o  robertoalvarez2153 White
 StephenHawking2160 White1/2  Pomberito2133 Black
 primerpaso1956 Black0:1  zozobob2040 White
Aquatic Playoffs Division   Aquatic U1800 Section
Division TD - chips  Section TD - bmw2002
Round 10
Pawn To Be Wild 2:2 Wooden Ballet
 seikster1990 White0:1  charles-allen1880 Black
 creditordebit1841 Black1:0  SymbolicJester1836 White
 wildkingdumb21695 White1/2  j65536d1794 Black
 prapad1650 Black1/2  ChessicalZ1683 White
Erg Playoffs Division   Erg U1600 Section
Division TD - Jonesey  Section TD - Holzschlange
Round 10
RedDeMate E 3.5:0.5 Magnum Ignotum
 iletrado1791 White1/2  ChessChamp1711 Black
 calily1594 Blacki:o  moomaster1620 White
 isolani1496 White1:0  Signalman1487 Black
 pereelcoix1261 Black1:0  werty1437 White